Tehran

نرخ روزانه ارز - حوالجات ارزی و اسکناس

نرخ روزانه ارز - حوالجات ارزی و اسکناس
GDE Error: Requested URL is invalid

درباره شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین

بانـــك اقتصــاد نويـــن اوليــن بانـــك خصوصي جمهــوري اســـلامي ايران
بانـــك اقتصــاد نويـــن اوليــن بانـــك خصوصي جمهــوري اســـلامي ايران به موجــب مجـــوز شمـــاره ن / ص 4455 مـــورخ 84/11/12 بـــانك مـــركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام به تأسيس شركت خدمات ارزي و صرافي اقتصاد نوين نموده است. به موجب ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور و طبق مصوبه ششم آبان ماه سال 80 شوراي پول و اعتبار صدور مجوز فعاليت صرافي ها نيز صرفاً در حيطه اختيارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

کاتالوگهای ما را دریافت کنید

کاتالوگهای دیجیتال ما شامل معرفی خدمات ما و همچنین قوانین مربوط به خدمات ارزی را دریافت نمایید

شعبه مرکزی

 

صرافی

تاریخچه صرافی


صرافی در لغت به معنای داد و ستد انواع پول است.
پیدایش آن به عنوان یک حرفه را می‌توان ناشی از نیاز مردم به تعیین و صحت وزن و عیار مسکوکات گوناگونی دانست که در قرون پیشین رواج داشتند و ناآگاهی از وزن و عیار صحیح آنها می‌توانست زیان بار باشد.
صرافی ریشه بانکداری مدرن امروزی است.

More Reading:

  • midday

  • mild

  • mill

  • mineral

  • mixture

  • modest

  • multiply

  • nail

  • name

  • needle