معرفی شرکت

بانـــك اقتصــاد نويـــن اوليــن بانـــك خصوصي جمهــوري اســـلامي ايران به موجــب مجـــوز شمـــاره ن / ص 4455 مـــورخ 84/11/12 بـــانك مـــركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام به تأسيس شركت خدمات ارزي و صرافي اقتصاد نوين نموده است.

به موجب ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور و طبق مصوبه ششم آبان ماه سال 80 شوراي پول و اعتبار صدور مجوز فعاليت صرافي ها نيز صرفاً در حيطه اختيارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

بر همين اساس هرگونه خريد و فروش ارز تنها از طريق شعب ارزي بانكها و يا صرافي هاي داراي مجوز از بانك مركزي مجاز مي باشد.
بنابراين بانك مركزي در مقابل خساراتي كه ممكن است ازصرافي هاي غيرمجاز به افرادحقيقي و حقوقي تحميل مي شود مسئوليتي بر عهده نخواهد داشت.بانك اقتصاد نوين بموجب مجوزشماره ن/ص 4455 مورخ 12/11/84 مديريت كل نظارت واموربانكي اقدام به تاسيس شركت خدمات ارزي وصرافي اقتصاد نوين با سرمايه 50ميليارد ريال نموده است كه صد در صد از سرمايه شركت را موسسان نقدا پرداخت نموده اند.
در همين راستا این شرکت از اواخر سال 85 با افتتاح دفتر مركزي به موجب مجوز صادره از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رسماً فعاليت خود را آغازنموده است.
با توجه به اينكه این شرکت وابسته به بانك معتبر ايراني (بانك اقتصاد نوين) ميباشد، پس شما مي توانيد با خيال آسوده از خدمات ارزي اين شركت كه تابع قوانين ومقررات مي باشد، بهره مند شويد.
ارايه خدمات ارزي با اندكي نرخ بهتر كه توسط اشخاص غيرمجاز و بدون رعايت مقررات پولشويي، هيچ گونه تضميني براي پوشش پول شما وجود ندارد، بنابراين در معاملات ارزي كه اطمينان طرفين به يكديگر از اهميت خاصي برخوردارمي باشد، این شرکت هرگونه عمليات ارزي را بر اساس مقررات پولشويي صورت مي دهد و در معاملات ارزي قابل اعتماد مي باشد.
نرخ ارزها و مسكوكات طلا در صرافي هاي مجاز به دليل قانونمند بودن ممكن است اندكي بيشتر از صرافي هاي غيرمجاز باشد به همين علت مشتريان ترجيح مي دهند تا معاملات ارزي خود را با صرافي هاي مجاز انجام دهند.
ما طبق مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هنگام انجام عمليات ارزي به مشتريان فاكتور ارايه مي دهيم.
بطور كلي خريد و فروش ارز و يا تبديل ارز و همچنين خريد مسكوكات طلا در مكان هاي غيرمطمئن وفروشندگان غير مجاز در خيابانها و بيرون از صرافيهاي مجاز مي تواند موجب ضرر و زيان شما گردد. يكي از اهداف اصلي این شرکت سرعت عمل در ارايه خدمات ارزي،كاهش محدوديتها، جلوگيري از پولشويي و اطمينان به مراجعين در معاملات ارزي مي باشد.
اين شركت در آينده نزديك با مكانيزه نمودن عمليات ارزي و استفاده از امكانات الكترونيكي فعاليتهاي ارزي، خدمات خود را گسترش خواهد داد.

آوریل 25, 2015

درباره شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین

بانـــك اقتصــاد نويـــن اوليــن بانـــك خصوصي جمهــوري اســـلامي ايران به موجــب مجـــوز شمـــاره ن / ص 4455 مـــورخ 84/11/12 بـــانك مـــركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام به […]

More Reading:

  • midday

  • mild

  • mill

  • mineral

  • mixture

  • modest

  • multiply

  • nail

  • name

  • needle