هیات مدیره

اعضای هیات مدیره                                                                                        سمت                                                                                             به نمایندگی  

علیرضا بلگوری                                                                                          رئیس هیات مدیره                                                                            شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین

فرهاد حنیفی                                                                                               نایب رئیس هیات مدیره                                                                     شرکت بانک اقتصاد نوین

رضا انصاری                                                                                             عضو هیات مدیره                                                                            شرکت آتیه تابان نوین

احمدسعیدی فر                                                                                            مدیرعامل

More Reading:

  • midday

  • mild

  • mill

  • mineral

  • mixture

  • modest

  • multiply

  • nail

  • name

  • needle