هیات مدیره

اعضای هیات مدیره                                                                                     سمت                                                                          به نمایندگی

فرهادحنیفی                                                                                            رئیس هیات مدیره                                                          شرکت بانک اقتصادنوین

رضاانصاری                                                                                           نایب رئیس هیات مدیره                                                  شرکت سرمایه گذاری تابان نوین

علیرضا بلگوری                                                                                         عضوهیات مدیره                                                            شرکت کارگزاری بانک اقتصادنوین

احمدسعیدی فر                                                                                         مدیرعامل

More Reading:

  • midday

  • mild

  • mill

  • mineral

  • mixture

  • modest

  • multiply

  • nail

  • name

  • needle